توبيكات جروحى حب قوية 2014

بواسطة : admin
توبيكات جروحى حب قوية 2014

تنزيل او للتحميل من رابط مباشر اضغط بالاسفل download free 2017 or 2018 تحميل افلام جديدة press the bootem 2014 , توبيكات , جروحى , قويةتوبيكات جروحى حب قوية 2014توبيكات جروحى حب قوية 2014

توبيكات جروحي,توبيكات,توبيك,توبك,توبكات,توبيكات ملونه,توبيكات ملونة,توبيكات حديثة,توبيكات جديدة,تحميل توبيكات جديدة,تنزيل توبيكات,توبيكات جروحي,توبيكات حزينة,توبيكات اسماء,توبيكات شعرية,توبيكات بنات,توبيكات رومانسية,توبيكات حب,توبيكاتي,توبيك ماسنجر,توبيكات ماسن,توبيكات ماسنجرات,توبيكات جروحي,

……………….

مدخل- ..>

قآسيت جرح آلغير و <آلغــــــدر> بسكآت

حتى بكت..~ مني ثوآني حيآتي..

مٍَسِآء// صِبُآحِ {.. آلخٍيًرٍ

آخٍبُآرٍگمٍَ ,, آنٍ شُآء الله تِمٍَآمٍَ

مٍَجَمٍَوٍعُهُ عَجْبتِنيَ مٍَنٍ آلـ ToPiCs " نقَلْتَهَآ لگمٍَ "

توبيكات جروحي عشق 2014توبيكات جديده ملونة – توبيكات حب للماسنجر 2012

وبيكات جروحي عشق 2013,توبيكات جديده 2012 ملونة,توبيكات حب للماسنجر 2012,توبيكات حب جديدة ,توبيكات للعشاق 2012,توبيكات مسن ملونة 2012,توبيكات ماسنحر جروحي 2012

[a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a][c=1][c=15]|[/c][c=16][a=1] دُُخٍٍيًًلگ .. [/a][/c][/c]

·#[c=14]مٍٍََنٍٍهُُۈ ڤيًًنٍٍآ خٍٍآنٍٍ ؟!ۈ جََرٍٍَحِِ [c=15]«[c=1]صِِۈٺيًً[/c]»[/c] پگثََرٍٍ آلََقٍٍِِۈل ! [/c]

[c=1][a=1] [/a] [a=14] [/a] ٺعُپٺ [c=14]آسِأل[/c] ..!![/c]

[c=1][c=14]ۈلـآ ألَقٍِىٍ سِۈىٍ [/c]. . حِــزٍنٍــيً ۈ ~ » [ [a=15] آهُآٺيً [/a] ][/c]

[c=14]ٺظِِــنٍٍ إنٍٍّـــيًً [c=1]|[/c]|[c=16][a=1] ََقٍٍِِۈيًًٺ أنٍٍسِِىٍٍ ؟! [/a][/c][/c]

[c=1]. . . . . . / ۈأظِِنٍٍّــگ : مٍٍََنٍٍ |[c=14]آلصِِخٍٍر[/c]| أََقٍٍِِسِِــىٍٍ ![/c]

[a=1] [/a=14] [c=1]أپيًً أعُُرٍٍڤ : [[c=14]ٺحِِپِّيًًنٍٍيًً ؟ [/c] ..![/c]

[c=1]. . . . . . أۈ إنٍٍگ مٍٍََثََل مٍٍََآ « [c=14] ََقٍٍِِآلۈآ [/c] » .. [/c]

[c=1]طََعُُنٍٍٺيًً آلمٍٍََلحِِ ۈ[c=0][a=1] آلعُُِشُُرٍٍة .. [/a][/c][/c][a=0] [/a][a=1] [/a][c=1]~[/c]

[c=1]. . . . . . نٍٍثََرٍٍٺيًًــنٍٍيًً پـ [c=0][a=1]~[/a][/c]» ۈجََهُُ آلرٍٍيًًحِِ ! [/c]

[c=1]. . . . . /[/c][c=1] إنٍٍٺ ۈيًًنٍٍــگ ؟[/c=14][c=15]ۈيًًنٍٍگ ؟[/c][c=#E4E4E4]ۈيًًنٍٍگ ؟[/c]

[c=1]ليًًهُُ گِــل آلنٍٍّآسِِ عُُنٍٍدُُيًً ..،[c=14]إلـآ[/c][c=1] …. إنٍٍٺ ![/c=14][/c]

[c=14]|[/c][a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a][c=1][c=14][c=14]|[/c] گ[/c]’ـل شُيً ٍ ليًْ صِآرٍ ، ![/c]

[c=1] مٍَۈۈۈٺ مٍٍََــــآ هو[c=14]« [c=0][a=1]إنٍٍٺظِِآرٍٍ[/a][/c] »[/c] ..![/c]

[c=1]ٺعُُــــآل [c=15]"[c=14] أمٍٍََطََرٍٍ[/c] "[/c] لگ أنٍٍڤ’ــآسِِيًً [c=14]سِِعُُآإآدُُة[/c=15][/c]

[c=1]. . . . . . . . . . . [/c=14] [c=14] . . . ۈلِگْ أصِِِيًًًرٍٍٍ آلْمٍٍٍَََزٍٍٍنٍٍٍ ..![/c=15]

– [a=1] [/a] [a=14] [/a] [a=15] [/a][c=16] [a=1] خٍٍلّنٍٍيًً پـ شُُۈََقٍٍِِيًً پعُُيًًدُُ .. [a=15][/a][/a][/c]~

[c=1]. . . . . . . . . . ۈخٍٍــلّگ هُُــنٍٍــآگ پـ / [c=14]غٌٌََرٍٍۈرٍٍگ[/c] ‘‘[/c]

[c=14][c=15]•[/c]•[c=1]•[/c] قٍٍِِپــل لـآ «[c=1] ٺرٍٍۈحِِ[/c] » عُُنٍٍ عُُيًًـــنٍٍيًً [/c]

[c=1]خٍٍــذِِ آلليًً پآََقٍٍِِيًً پنٍٍــڤسِِــيًً مٍٍََــنٍٍ ،[c=14] أطََپَـَـَـَـَآعُُگ[/c] ![/c]

[a=1] [/a][c=14]|[/c][a=1] [/a] [c=16][a=1] أنٍآ ( شُلۈنٍيً ) …؟[/a][/c]

[c=1] " ذِپلْ لُۈنٍــــيً " ، [c=14]پــعُــدُ ڤـرٍَقٍِــآگ[/c=15] !![/c]

[c=14]≈[c=1]ا[/c]|[c=1]شُعُــۈرٍيً مٍَۈ[/c] « [a=16]حِگيً[/a] » [c=1]ڤآضَــيً[/c] ..[/c]

[c=1] ٺ پ عُ ثَ ر ٍ پــهُ . . . . . . . . . . /[c=14] مٺىٍ مٍَـآ جَـيًـٺ[/c] . .![/c]

[c=1]أپـــــدُ ۈآلـلَّـہ عُلىٍ ’’[c=14][c=0][a=1] خٍپرٍگ [/a][/c][/c][a=14]|[/a][/c]

[c=1]أغٌَــــَـضَ آلطَرٍڤ . . . . / [c=14]ۈ ۈ ۈ ۈ ۈ أنٍٺظِرٍگ . . ! [/c=15][/c]

[c=1]ۈأنٍآ پعُدُگ" [c=14][[/c][a=16]سِڤيًنٍة[/a][c=14]][/c] هَُمٍَْ مٍَنٍ آلضَيًَقٍِآٺ[c=14] »[/c][/c]

[c=15]. . . . . . . . . [/c=14][c=14] . . . . ٺ ٺ گ س َِّرٍ ![/c=1]

[c=14]¦[a=1] [/a]¦[c=16][a=1] ٺذِگِرٍ .. [/a][/c][c=1]¬»[/c] آلعُيًـَـَـَـَـَدُ ۈخٍيًآلگ .. [c=1]![/c][/c]

[c=14].. .. .. .. .. .. ..[c=1] ¬» [c=14]ۈگيًڤ گآنٍٺ .. [/c][/c] [[c=1]أُمٍَنٍيًآٺگ[/c]][c=1] *[/c][/c]

[c=1]|[a=1] [/a]|[a=15] [/a]|[/c][a=1] [/a]|

ۈڤيًنٍــيً گآنٍٺ آلصَِـَـَـَدُمٍَة گپيًــرٍهُ حِــيًــل مٍَِنٍ ¬» [c=1][a=16]يًَمٍَِّگ[/a][/c] ..

[c=14]¦[a=1] [/a]¦[a=1] [/a]¦[c=16][a=1] دُخٍيًلگ [/a][/c]*[/c]

[c=1]گيًــڤ پسِ ٺَــقِــٍدُرٍ ٺغٌَمٍَضَ جَڤنٍگ[/c] [ [c=15]پليًلگ[/c] ] ..[c=1] *[/c]

[a=15] [/a] [a=14] [/a] [a=1] [/a] [c=0][a=14] گيًڤ ٺٺجَآهُل مٍَدُآيًــنٍ گنٍَّآ [/a][/c]: .. .. .. نٍسِگنٍهُآ .. !

[c=14]ۈصُِــرٍۈحٍِ [c=1]: .. .. ..[/c] [[c=1]پيًدُيً ۈپيًدُگ[/c]] ٺعُلَّٺ ۈإنٍپنٍٺ ڤيًنٍآ [c=1].. ! [/c] [/c]

[c=1]¦[a=14] [/a]¦ إذِآ ٺَذِْگِرٍ پـ [c=14]¦[/c][[c=0][a=14]ۈسِطَ آلـآمٍَگ لَقٍِيًٺگ[/a][/c] ~[/c]

[c=1].. .. .. .. .. ۈإنٍگسِرٍ هُمٍَِّگ عُلَىٍ [ [c=0][a=14]إيًدُيً[/a][/c] ] .. ![/c]

[c=1]أرٍجَــۈگ إذِآ ٺسِمٍَحِ خٍــذِ «[c=16][a=1]طَعُُۈنٍگ[/a][/c]» مٍَعَُ رٍمٍَآحِگ .. ![/c]

[c=1].. .. .. .. .. ٺرٍآهُــآ گِثَرٍٺْ ثََقٍِۈپيً .. «[ [c=16][a=1]ۈسِطَ صِدُرٍيً[/a][/c] .. ![/c]

[c=14]|[a=1] [/a]| [c=16][a=1] دَُقٍِيًَقٍِهُ پسِ َقٍِپل [/a][/c] ~» [c=1]ٺـمـٍَشُـيً[/c] .. ![/c]

[c=14].. .. .. .. [c=1] أپــيً مٍَنٍِّگ ٺرٍدُ[/c] ~» [ [c=1][c=16][a=1]عُُــمٍَــــرٍيً[/a][/c][/c] *[/c]

[c=1][a=14] [/a]|[a=15] [/a]|[a=14] [/a] [c=16][a=1] مٍَآ ۈحِشُـَـَـَٺگ . . [/a][/c]![/c]

[c=1]مٍَآشُعُــرٍٺ پـ "[c=14] إغٌَٺـَـَـَرٍآپ[/c] " مٍَآٺحِسِ إنٍٺَ پعُـَـَـَذِآپ . . ![/c]

[c=1]مٍَآ سِــألٺ [c=14]أنٍڤآسِ[/c] َقٍِلپگ عُنٍِّيً [ [a=16]ۈيًــنٍ[/a] .. ![/c]

[c=1].. .. .. .. .. .. .. مٍَآذِپحِگ [ [a=16]آلشُـَـَـَـَـَۈَقٍِ[/a] ] ۈإحِسِآسِگ [c=14]ٺ پ عُ ثَ رٍ[/c=16] .. ![/c]

[c=1]ا[a=14] [/a]ا [c=16][a=1] مٍَآ ۈحِشُٺگ [/a][/c]. .[c=14]≈[/c][/c]

يًعُنٍــيً مٍَآ هُـًـًـًزٍِّگ غٌَيًآپيً مٍَآشُعُرٍٺ [c=1]پـ[/c] " [c=1]شُيً نٍآَقٍِصِ[/c] " [c=1]. . ![/c]

[c=1][c=14].. .. .. ¦[[/c][c=16][a=1]حِٺىٍ إنٍٺ [a=16] [/a][/a][/c][a=14] [/a] ![/c]

[c=14]گنٍــٺ أظِنٍگ غٌَيًرٍ ۈآللهُ پسِ ¦[[c=1]خٍنٍٺ[/c] .. [c=1]![/c][/c]

[c=1][c=1]¦¦¦[/c=14] [c=14]ٺذِگرٍَّنٍيً[/c] : . . . [[c=1]هُِنٍآ جَيًٺـگ ۈخٍيًَّرٍٺــگ[/c=14] ..؟!~[/c]

[c=1] ۈهُِنٍــآ ٺگپَّلٺ پغٌَرٍۈرٍگ . . . ۈرٍضَيًٺ [[c=14] أرٍحِل[/c] ] . . ![/c]

[a=16] [/a=15] [a=15] [/a=14] [a=14] [/a=1]

مٍَــشُىٍ [ڤيًـِِـِـِـِـِگ] آلغٌَرٍۈرٍ ۈرٍحِــٺ ٺپآرٍيً ¦[[c=16][a=14]آلجَرٍحِ[/a][/c] . . !

[a=15] [/a=14][a=14] [/a=1][c=16][a=1] إڤٺـَـَـَـَـَرٍَقٍِنٍآ [/a][/c] [c=1] »[/c]

[c=1].. .. .. .. .. .. ۈغٌَــدُآ هُآلدُرٍپ ڤيًـــِــِـِنٍآ ¬» [c=14]دُرٍۈپ ~[/c][/c]

[a=14] [/a][a=1] [/a][c=15]|[/c][a=1] [/a][a=14] [/a][c=1]~[/c]

آلدُرٍۈپ آللـِـِـِـِـِيً جَمٍَـ6ـٺنٍآ . . . [لــيًيًيًيًيًيًيًيًــہ ضَآَقٍِٺ . . !

[c=1]|[a=14] [/a]| لـآغــبٺ عن [[c=14]ۈجهي[/c]] لبس ڪۈني¬» غياب [/c]

[c=1] ۈٺصــيير ڪل [ [c=14]الناس[/c] ] ڤي غــيبٺڪ إنٺ . . ![/c]

[a=14] [/a=1][c=16][a=1]إنٍٺْ مٍَۈ 6ـآرٍڤ [/a][/c][c=1]¬» [c=14]ٺنٍآمٍَ[/c] . . ![/c]

[c=1]. . . . جَــآگ "[c=14]طَيًڤيً[/c] " ۈإنٍگــسِرٍٺ . . ![/c]

[a=16] [/a=15][a=15] [/a=14][c=16][a=14]أنٍآ دُآيًمٍَ عُلىٍ خٍپرٍگ . . ! [/a][/c]

أمٍَۈۈۈۈٺ أمٍَۈٺ ۈ ¬» أحِـــٺضَرٍگ . . !

[c=14]¦[c=1]|[/c]¦ [c=1]ۈيًنٍهُآ عُيًۈنٍگ[/c] . . ~[[c=16][a=1][a=14] [/a] حِپيًـَـَـَـَـَپيً . . [/a][/c]![/c]

[c=14] . . . . [c=1]سِآڤــرٍٺ مٍَثَلگ[/c] ~[ [c=1]حِپيًـَـَـَـَـَپيً[/c] . . [c=1]![/c][/c]

توبيكات جروحي حب قويه

توبيكات جروحي حب قويه

[c=7]مَتَى[/c] مَتَى [c=67]خِلِّي اشُوفَك؟!,,[/c] [c=7]" الْصَّيْف" [/c] جَا وَش هِي[c=67] ظُرُوْفِك[/c]

[c=29]مكتففيُ فيھہَ[/c] [c=46]♥[/c][c=29] ! ۆلا ليَ خاططرَ[/c] [c=46]ب غيرھہّ[/c]

[c=10]عجزت ﭑعﯾش[/c] ب عمري ھذا /[c=27] بدۉنڳ ! [/c] ۉﯾاگ ﭑنا ﭑما[c=10] ( ﭑگۉڻ )[/c] ﭑۉ ف[c=27] ( لٱ ﭑگۉڻ )[/c]

– [c=38]آفعلوآ مآشئتُم[/c], فَ آنـآ[c=20]`لمّ آعُد آھتمّ ؟![/c][c=38] [ إلآ بمنّ يـہـتم بـيِ.[/c]

[c=#008000]ولآ شٌئ يشْبهٌ غِيآبك[/c] [c=#884400]سْوىّ •• ..[/c][c=#008000]رشٌة عطرً..[/c] [c=#844200]علىّ جُرحٍ نآزفّ“[/c]

تدرۆن [c=4]آنہ دآخل آلقلب سآگن[/c] يعني آنآ بسم [c=4]” آللـھ علي“ [/c]آنسآن [c=1]مسگؤن[/c]

توبيكات جروحي حب قويه

[c=6]آن̉ت[/c] / [c=20]آنآ [/c]: ي̉ع̃نيّ لۆ[c=6] تزع̃ل[/c] ع̃لي [c=20] آزع̃ل[/c] » [c=6]ع̃لينآ[/c] / [c=20]ڳلنآ [/c]

[c=10]عزّمت أعيشڪْ!..[/c][c=#444444]لـآآ, بَـعد و أستِحلّڪ[/c] مَدري عَلـآمِي [c=10][ كَآًتبڪ/[/c][c=#444444]بـِ الغَصِب[/c] لِيـے

° &ordm; تقول لآشفت مرسآلي [c=#972FFF]صﭑبتڴ خفھٓ [/c]ﭑنـآ لآشفت نـگگ [c=#972FFF]جﭑني [خبآلي[/c]

[c=49]جيتگ بثۆب[/c] [c=29]ﭑلغلآ[/c] ۆ ﭑلحب [c=15]ۆ ﭑلعفھٓ [/c][c=49] • ¬ مشتآق لڴ[/c] [c=29]ۆ ﭑللي فبآلڴ[/c] ٺرى فبآلي

[c=#00D9D9]آنـآ[/c] [c=#008000]نآدرّ آلططبْع[/c] [c=#00D9D9]ۆآنت يَ گثرههمّ[/c] [c=#008000][ آشگگآلگ ][/c]

توبيكات جروحي حب قويه

835